wtorek, 16 marca 2010

Projekt „Oddech dawnych czasów”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
nr WND-POKL.07.03.00-24-071/09, realizowany
w okresie od 01.03 do 30.09.2010r.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Realizator Projektu: Dom Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze
tel.(32) 22 – 13-238, fax(32) 22-13-238
www.dpsorzesze.pl, e-mail: biuro@dpsorzesze.pl

Linki

Strona internetowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Urząd Marszałkowski w Katowicach
www.silesia-region.pl

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
www.sip.mikolow.pl

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu
www.dpsorzesze.pl

Pliki do pobrania

  1. Regulamin projektu „Oddech dawnych czasów”
  2. Ankieta zgłoszeniowa
  3. Deklaracja uczestnictwa
  4. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
  5. Oświadczenie uczestnika o ochronie danych osobowych
  6. Oświadczenie opiekuna prawnego
  7. Formularz PEFS

Kontakt

Szczegółowe informacje dot. realizacji projektu znajdą Państwo
w Biurze Projektu „Oddech dawnych czasów”
Dom Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 45
43-180 Orzesze
tel. (32) 22 – 13 – 238, fax. (32) 22 – 13 – 238
e-mail:biuro@dpsorzesze.pl

Kadra

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Oddech dawnych czasów” prowadzą Terapeuci zatrudnieni w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.
1.Grupa artystyczna – Joanna Skorodzień
2.Grupa fotograficzna – Anna Wojciechowska

Rekrutacja do projektu

Kwalifikacja Uczestników Projektu:

1.Kwalifikacji kandydatów do udziału w zajęciach dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w składzie:
a/ Dyrektor
b/ Koordynator
c/ Pracownik administracyjny
d/ Pracownik finansowo-kadrowy
e/ Terapeuci prowadzący zajęcia z uczestnikami projektu.

2.W projekcie może uczestniczyć młodzież z Orzesza w wieku 13-25 lat oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie w wieku
17-65 lat o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

3.W przypadku większej ilości zgłoszeń niż planowana liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4.W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, wykorzystanej w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

5.Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie niżej wymienionych dokumentów w terminie do 22.03.2010r przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, przy ul. Traugutta 45:
a/ ankieta zgłoszeniowa
b/ deklaracja uczestnictwa
c/ oświadczenie o przynależności do grupy docelowej
d/ oświadczenie uczestnika o ochronie danych osobowych
e/ formularz PEFS
f/ podpis pod Regulaminem Projektu

6.Komisja dokonując rekrutacji sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu, w tym listę rezerwową, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

7.Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy rezerwowych o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc
Projekt- cel i założenia

1.Projekt „Oddech dawnych czasów” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

2.Celem ogólnym projektu jest wsparcie dla osób intelektualnie niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Orzeszu oraz przełamanie społecznych barier miedzy nimi
a społecznością miasta.

3.Zakłada się prowadzenie działań mających na celu udział społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży we wspólnych działaniach o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym,
aby przybliżyć wszystkim uczestnikom Orzesza codzienne życie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, uświadomić im ich potrzeby i problemy poprzez zaplanowane w projekcie działania.

4.Projekt obejmuje następujące działania:
a/ Rekrutacja będzie prowadzona sposób ciągły na przestrzeni
m-ca marca 2010r.
W kampanii informacyjno-promocyjnej, wykorzystane będą
wszystkie dostępne kanały i narzędzia, tj. foldery, plakaty, internet, media.
b/ Warsztaty malarskie i fotograficzne prowadzone będą w dwóch
zintegrowanych grupach po 15 osób w każdej.

Harmonogram realizacji

Lp

Data

Godzina

Treść

Imię i Nazwisko

prowadzącego zajęcia

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

1.

17.04.2010r.

930-1130


1130-1330

Spotkanie Beneficjentów Ostatecznych grupy artystycznej i fotograficznej
Spotkanie Beneficjentów Ostatecznych grupy artystycznej oraz fotograficznej z osobami prowadzącymi warsztaty specjalistyczne

Grupa artystyczna

Terapeuta - Joanna Skorodzień

Grupa fotograficzna

Terapeuta – Anna Wojciechowska


Malarz - Marian Rak

Fotograf- Joanna Wojtyczka

2.

24.04.2010r.

930-1100

1100-1145

1145-1400

1400-1530

1530-1730

Zajęcia warsztatowe dla Beneficjentów Ostatecznych grupy fotograficznej pt. „Przedmiot banalny w niebanalnym ujęciu”

Poczęstunek / drugie śniadanie /

c.d. zajęć warsztatowych

posiłek

przygotowanie do pleneru w Bobolicach

Grupa fotograficzna

Terapeuta – Anna Wojciechowska i Joanna Skorodzień


3.

25.04.2010r.

930-1100
1100-1145

1145-1400

1400-1530

1530-1730

Zajęcia warsztatowe dla Beneficjentów Ostatecznych grupy artystycznej pt. „ Decupage na drewnie”

Poczęstunek / drugie śniadanie /

c.d. zajęć warsztatowych

posiłek

przygotowanie do pleneru

Grupa artystyczna

Terapeuta - Joanna Skorodzień i Anna Wojciechowska


4.
15.05.2010r.930-1100

1100-1145

1145-1400

1400-1530

1530-1730

Zajęcia warsztatowe dla Beneficjentów Ostatecznych grupy fotograficznej pt. „ Portret- dialog światła i cienia”

Poczęstunek / drugie śniadanie /

c.d. zajęć warsztatowych

posiłek

przygotowanie do pleneru

Grupa fotograficzna

Terapeuta – Anna Wojciechowska i Joanna Skorodzień
5.

16.05.2010r.

930-11001100-1145

1145-1400

1400-1530

1530-1730
Zajęcia warsztatowe dla Beneficjentów Ostatecznych grupy artystycznej pt „ Linoryt”

Poczęstunek / drugie śniadanie /

c.d. zajęć warsztatowych

posiłek

Spotkanie Beneficjentów Ostatecznych grupy

artystycznej oraz fotograficznej z osobami prowadzącymi warsztaty papieru czerpanego

Grupa artystyczna

Terapeuta - Joanna Skorodzień i Anna Wojciechowska
ART-PAPIER Czerpalnia Papieru
Flawiusz PietrzykZAJĘCIA PLENEROWE23.05.2010r.

930
1100-1230

1230-1400


1420-1530

1540-1645

Wyjazd Beneficjentów Ostatecznych grupy fotograficznej i artystycznej do Bobolic

Performers pt. „Zlot czarownic”

Plener malarski i fotograficzny pt. „Baba Jaga”

Obiad

Powrót beneficjentów do Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Opiekun - Joanna Skorodzień

Opiekun - Anna Wojciechowska

Opiekun - Barbara Błaszkiewicz

Opiekun - Katarzyna Pisarzowska